Skip to main content

موادشیمیایی آزمایشگاهی

مشخصات آگهی:

آگهی رایگان
 • صنایع مواد شیمیایی و صنعتی
 •   09121080157-22321197
 • email
 •    تهران تهران
 • 92 بازدید
 • بزرگراه رسالت

جزییات آگهی

موادشیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی صنعتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK-SIGMA شرکت آداک ویرا پژوه باتوجه به نیاز مراکز محترم آزمایشگاهی اقدام به ارائه حجم زیادی از موادشیمیایی تخصصی وروتین آزمایشگاهی از کمپانی های بسیار معتبر دنیا کرده وبا توجه به حجم بالای موارد مزبورآماده ارائه مواد شیمیایی آزمایشگاهی روتین وتخصصی با قیمت های بسیار مناسب بوده ودراین راستا سعی برارائه خدماتی براساس علم ودانش روز دارد امید است که با ایجاد وبرقراری روابط گسترده با اساتید ودانشجویان وجامعه فرهیخته آزمایشگاهی دست سودجویان و واسطه های مزاحم ومتقلب این مقوله راقطع وباعث ارتقا روزافزون علوم آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی کشورباشیم. درزیر لیستی اجمالی از محصولات آمده است وصدالبته این لیست دائم درحال تغییرات می باشد وبه طور قطع به دلیل کمبود وقت وشرایط نوشتاری تعداد زیادی از موادشیمیایی ذکر نخواهدشد که درنهایت با تماس با شرکت وبررسی لیست موجودی قابل ارائه خواهندبود. اسیدپرکلریک مرک MERCK اسیدفرمیک مرک MERCK اسیدنیتریک مرک MERCK اسیدسیتریک مرک MERCK اسیداستئاریک مرک MERCK آب کروماتوگرافی 115333 مرک MERCK آب دوتره مرک MERCK (دوتریوم اکساید) MERCK 103428 آگاروز مرک MERCK 116801 آگار 101615 مرک MERCK آلفا نفتول مرک MERCK آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 MERCK آب اکسیژنه مرک MERCK آلومینیوم نیتراتMERCK آلومینیوم سولفات MERCK آلومینیوم بوتیلات 820054 MERCK آلومینیوم هیدرواکسایدMERCK آمونیاک 25% MERCK آلومینیوم پتاسیم سولفات MERCK آمونیوم استات MERCK دی آمونیوم اگزالات, II سولفات آمونیوم آیرون MERCK آمونیوم کربنات MERCK آمونیوم فلوراید مرک MERCK 10116 آمونیوم بی کربنات مرک MERCK 101131 آمونیوم کلراید,مرک MERCK آمونیوم مونو وانادات مرک MERCK آمونیوم سریم نیترات مرک MERCK 102276 آمونیوم نیترات MERCK آمونیوم مرک MERCK هپتا مولیبدات MERCK دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک MERCK آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک MERCK آمینو آنتی پیرین مرک MERCK آمینو نفتول سولفونیک اسیدمرک MERCK آلیزارین MERCK آنیلین MERCK آیرون مرک MERCK (پودر آهن ) اتیل آکریلات 800836مرک MERCK اتیل استات مرک merck, اتیلن گلیکول مرک merck, تری اتیل آمین هیدروکلرایدمرک MERCK اتیل متیل کتون مرک MERCK استارچ,مرک MERCK استیل استون مرک MERCK استوفنون مرک MERCK استون مرک MERCK استونیتریل مرک MERCK استرانسیوم مرک MERCK اسید اولئیک مرک MERCK اسید اسپارتیک مرک MERCK اسید اگزالیک مرک MERCK اسید اوریک مرک MERCK اسید پریودیک مرک MERCK اسید باربیتوریک مرک MERCK اسید بنزوئیکمرک MERCK اسید بوریک مرک MERCK اسید تارتاریک مرک MERCK اسید تیوگلیکولیک مرک MERCK اسید پیکریک مرک MERCK اسید سالسیلیک مرک MERCK اسید سولفانیلیک مرک MERCK اسید فسفریک مرک MERCK اسید فلوریدریک, مرک MERCK اسید گلوتامیک مرک MERCK اسید لاکتیک مرک MERCK اسید متا اکریلیک مرک MERCK اسید مالئیک مرک MERCK اسید مولیبدیک,مرک MERCK اسمیوم تترا اکسایدمرک MERCK استایرن مرک MERCK استامید, مرک MERCK اکسیداز مرک MERCK اریوکروم بلک تی,مرک MERCK اکسید مس مرک MERCK ال سیستئین مرک MERCK هیدرو کلرایدمرک MERCK هگزامید, ال مرک MERCK پرولین ,ال آلانین مرک MERCK ال آرژنین مرک MERCK آرابینوزمرک MERCK آسپارژین مرک MERCK ارسنیک مرک MERCK اکسایدمرک MERCK اکریل آمید مرک MERCK ان آمیل الکل مرک merck , انتلان مرک merck , ان پنتان , مرک merck ان هپتان مرک merck , ان نفتیل آمین مرک merck , ان هگزان مرک merck, آنتراسین مرک merck, اورنج جی, اورتو فنانترولین مرک merck, ائوزین مرک merck بلو, ایزوبوتیل مرک merck متیل کتون مرک merck , ایزو آمیل الکل مرک merck, ایزو بوتانل مرک merck , ایزو پروپیل مریستات مرک merck , ایزو پنتیل الکل ,مرک merck ایندول مرک merck , ایندول استیک اسید,مرک merck ایندیوم, مرک merckایندیم کلرایدمرک merck , ایریدیوم کلراید,مرک MERCK EDTA Na, EDTA K, ید مرک MERCK هیدرازین مرک MERCK سولفات, هیستیدین مرک MERCK هگزا کلرو پلاتینیک مرک MERCK اسید, هایامین مرک MERCK هیدرواکسی پروپیل مرک MERCK متیل سلولز ,MERCK هیدرواکسی کینولین مرک MERCK هیدرواکسی اتیل سلولز,مرک MERCK هیدروکسیل امین هیدروکلرایدمرک MERCK هیدرازین مرک MERCK هیدرواکسایدمرک MERCK هماتوکسیلین مرک MERCK , هگزا متیل تترامین مرک MERCK هپارین مرک MERCK وانادیوم اکسی استیل استانات مرک MERCK نونیل فنل مرک MERCK نین هیدرین ,مرک MERCK نیتروبنزن مرک MERCK نیکل, نیترات بیسموت مرک MERCK نفتالین مرک MERCK نسلر A, مرک MERCK موراکسید, منگنزمرک MERCK نیترات, منیزیم مرک MERCK نیترات, منگنزمرک MERCK سولفات, منیزیم مرک MERCK اکساید, منیزیم,مرک MERCK منیزیم سولفات , مرک MERCK مرکاپتو اتانول مرک MERCK , جیوه,مرک MERCK جیوه نیترات مرک MERCK , جیوه کلرایدمرک MERCK , جیوه سولفات , مرک MERCK جیوه اکسیدمرک MERCK , متیونین ,مرک merck متیل آنیلین مرک merck, متیل بنزوات , مرک merck متیل بلو,مرک merck متیل رد,مرک merck متیل اورنج مرک merck, متانل خشک ,مرک merck مالاشیت گرین , مرک merck مالتوز ,مرک merck لوسین, لیتیوم مرک merck نیترات, لیتیم مرک merck تترا بورات مرک merck, لیتموس,مرک merck لسیتین مرک merck, لانتانیوم نیترات, مرک merck گیمسا, مرک merck گزیلن اورنج , مرک merck گزیلن, سیلیکون مرک merck, گلیسیرین مرک merck, گلایسین ,مرک merck گلوکز , مرک merck کنگو رد, کوماسی بریلیانت بلو ,مرک merck مس نیترات ,مرک merck مس سولفات مرک merck , کرومیوم نیترات مرک merck , کربن دی سولفید مرک merck , کریستال ویولت مرک merck, کربن اکتیومرک merck , کربنات کلسیم مرک merck , کلرید قلع مرک merck, کلرید منیزیم, مرک merck کلرید نیکل مرک merck , کلرید کبالت مرک merck , کلرید لیتیوم, مرک merck کلرید کلسیم, مرک merck کلرید طلا, مرک merck کلرید مس, مرک merck کلرید سرب, مرک merck کلرید سدیم, مرک merck کلرید زیرکونیوم, مرک merck کلرید روی مرک merck, کلرید باریم, مرک merck کلرید آلومینیوم مرک merck, کلرید استرانسیوم 6 آبه, مرک merck کلرو بنزوئیل مرک merck کلراید, مرک merck کلرو بنزن مرک merck, کلرید فریک 6 ابه مرک merck, کینولین مرک merck, کلسترول مرک merck کلروفرم دوتره , مرک merck کلروفرم, مرک merck کلسیم فلوراید, مرک merck کلسیم اکساید,مرک merck کلسیم هیدرواکسایدمرک merck , کلسیم هیدروژن فسفات مرک merck , کلسیم استات مرک merck, کواکس , مرک merck کارل فیشر, کادمیوم نیترات مرک merck , کادمیوم استات 2 ابه مرک merck, کادمیوم سولفات ,مرک merck فورفورال مرک merck , فوشین اسیدی مرک merck , فوشین بازیک مرک merck , فنل فتالین مرک merck , فروکتوزمرک merck , فرمامید, مرک merck فرمالین مرک merck, فایکول مرک merck , فنل مرک merck , سودان بلک بی مرک merck سیلیکاژل مرک merck, سیکلو هگزامیدمرک merck , سیکلو هگزانون مرک merck , نیترات نقره مرک merck , نقره سولفات مرک merck, سریم فلورایدمرک merck , سرب نیترات مرک merck , سدیم یدیدمرک merck , سرب استات مرک merck , سدیم هیدروکسید مرک merck, سدیم نیتریت مرک merck , تری سدیم سیترات مرک merck , سدیم سولفات مرک merck , سدیم دودسیل بنزن مرک merck سولفونات مرک merck , دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck, سیلیسیوم, سدیم تیو سولفات مرک merck, سدیم پراکسیدمرک merck , سدیم تترابورات مرک merck , سدیم پیرو فسفات مرک merck, سدیم پرسولفات مرک merck, سدیم دی کرومات مرک merck, سدیم بنزوات ,مرک merck سدیم برمایدمرک merck , سدیم ارسنیت مرک merck , سدیم ازایدمرک merck , ستاولن مرک merck, سافرانین مرک merck , ساکاروز مرک merck, ژلاتین مرک merck , زیر کونیوم دی اکسایدمرک merck , زایلن سیانول مرک merck , رزورسینول مرک merck , رایت, دی فنیل آمین مرک merck , دی سیکلو سرین مرک merck , دی سولفین بلو,مرک merck دی متیل گلی اکسیم مرک merck دی مدیوم بروماید, مرک merck دی کلرومتان مرک merck , دی کرومات امونیوم, مرک merck دی اکسید سلنیوم, 1,4مرک merck دی اکسان مرک merck, دی استیل منوکسیم, مرک merck دی اتانل امین مرک merck, جیوه نیترات مرک merck , پلی اتیلن گلایکول مرک merck , پتاسیم یدیدمرک merck , پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck , پتاسیم نیتریت مرک merck , پتاسیم سیانید, مرک merck پتاسیم سولفات مرک merck , پتاسیم اگزالات ,مرک merck پتاسیم کلرایدمرک merck , پتاسیم پرسولفات مرک merck , پتاسیم تیوسیانات مرک merck , پروپانل, مرک merck پترولیوم بنزن مرک merck, پتاسیم هیدرواکسایدمرک merck , پنتا اکسید فسفر,مرک merck پیریدین مرک merck, پالادیوم نیترات مرک merck , پالادیوم کلراید , مرک merck پارافین مرک merck تیونیل کلرایدمرک merck , تیومرسال مرک merck , تیوسیانات جیوه مرک merck , تیو استامیدمرک merck , تیمول بلو مرک merck Agarose Ultra Pure, RPMI, DMEM Hi Glucose, DMEM Low Glucose, IPTG, MEM , PBS, Hams / F12 , FBS ( Fetal Bovine Serum ), PenStrep L-Glu, HEPES, Sodium Acetate , Ethidium Bromide, EDTA , Galic Acid , BSA ,Bovine Serum Albumine , IPTG, Ampicillin , Penicillin Streptomycin , Kanamycin , Choloramphenicol, DEPC, DAB (Di Amino Benzidine ) 8-Hydroxy quinolin, Colchicine, Cyclo Hexemide, Amonium Persulfat (APS), Tris Hcl, Tris Base Agarose Electrophoresis Grade , Acrylamid Electrophoresis Grade, Bis Acrylamid, TEMED, Boric Acid , Tween 20 , Triton 100 x , Naicol, Phenol, Trypsin, Paromomycin Sulfate Salt, proteinase K , FSH , B-Glycerol Phosphate, Anthracen , Naphthalen , Sodium Bicarbonate, Di Methyl Sulfoxide Retinoic acid , DMSO , Trypan Blue Sodium Orthovanadate, Gentamycin Solution , Ficoll, Tridecanoic acid , Chitine , DNS ( Di nitro salicilic Acid ) , Chitinase , TAE ( Trypsin EDTA Acetate ) , Folin , Gentamycin Powder , Phosphate Buffer , Biotin, Histidin, Gelatin , Palmitic Acid , Ethyl Cellulose, PVP, TMB, Potasium iodat, Glycerol, Thiamine –HCL , Cellulase, NaCl , Ascorbic Acid Vancomycin, Cefotaxime , Carbenicillin, Na2HPO4, Bromo Phenol Blue, Agar , Potassium hydroxide , Yeast Mannitol agar , Mannitol , Potassium Chloride , Sodium Molybdate Potassium nitrate , Manganese II Sulfate , Cobalt II Chloride , Rifampicin, Silver Nitrate , Sodium Borohydride , Sacharose , Oxalic Acid , Sodium Azide , Titriplex III , CTAB, Mercury, Formamide, Cyanuric Acid , Saponin, THF,……………. اتانول مرک merck .متانول مرک merck . اسیدکلریدریک مرک merck. اسیدسولفوریک مرک merck . اسیدفرمیک مرک merck. اسیدفلوریدریک مرک merck. اسیدنیتریک مرک merck. اسیدسیتریک مرک merck . فرمالین مرک merck . آلمینیوم کلرایدمرک merck . بنزوفنون مرک merck. بنزن مرک merck .ان آمیل مرک merck الکل . آرسنازو3 .اسیدبنزوئیک مرک merck. برموکروزول پرپلمرک merck . برموفنول بلو مرک merck. بروموکروزول گرینمرک merck . بافر4و7و10 مرک merck. بوتانول مرک merck . کامفرمرک merck . کانادابالزام مرک merck . سولفات مس مرک merck .دی اتانول آمینمرک merck اتیل استات مرک merck. اتیلن گلیکول مرک merck . اتیل متیل کتون مرک merck . فلورسین مرک merck. گالاکتوز مرک merck. گلوکزمرک merck . گلایسین مرک merck یدمرک merck . سولفات آهن مرک merck . آمونیوم ایرون 3سولفات مرک merck . لیتیم فلورایدمرک merck . لیتیم نیترات مرک merck .منیزیم فلورایدمرک merck .منیزیم اکسایدمرک merck . منیزیم نیترات مرک merck . منیزیم سولفات مرک merck . کلریدمنگنز مرک merck. اکسیدمنگنزمرک merck . سولفات منگنزمرک merck . مانیتول مرک merck . استونیتریل مرک merck . تتراهیدروفوران مرک merck . متیل رد.مورکساید. سولفات نیکل. پالادیوم. استات پالادیوم. اسیدفسفریک .پتاسیم کلراید. پتاسیم یدید.پتاسیم دی کرومات. پتاسیم فلوراید. پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک merck. پتاسیم هیدروکسایدمرک merck . پتاسیم نیترات مرک merck. یدورپتاسیم مرک merck .پتاسیم پرمنگنات مرک merck . سولفات پتاسیم مرک merck . پتاسیم تتراتیونات مرک merck پتاسیم تتراکلروپلاتینات مرک merck.2 پروپانول. پیریدین مرک merck . استات سدیم مرک merck . سدیم آزایدمرک merck . سدیم برمایدمرک merck .سدیم کلرایدمرک merck . سدیم دی سولفیت مرک merck . سدیم فلورایدمرک merck . سدیم هیدروژن کربنات مرک merck دی سدیم هیدروژن فسفات مرک merck .سدیم نیتریت مرک merck . سدیم پراکسایدمرک merck .کلریدقلع مرک merck. کلریدتیتانیوم مرک merck. تیتان یلومرک merck . اکسید تیتانیوم مرک merck. تولوئن مرک merck . تری کلرواستیک اسیدمرک merck . توئئین 80 مرک merck. اوره مرک merck. تمام موارد فوق ازکمپانی های مرک MERCK و فلوکا و سیگما آلدریچ و گیبکو و دیفکو و.....می باشند.

 • موادشیمیایی آزمایشگاهی

تماس با صاحب آگهی

شماره تماس با صاحب آگهی
09121080157-22321197
آدرس ایمیل: ایمیل
توجه: هنگام تماس، حتما بگویید از وبسایت (تجارت 98 دات کام) تماس گرفته اید.
ترمومتر لودویک اشنایدر ,ترمومترLUDWIG SCHNEIDER آگهی رایگان اسپکتروفتومتر uv/vis آگهی رایگان تعمیر آون -تعمیر آون آزمایشگاهی آگهی رایگان موادشیمیایی آزمایشگاهی آگهی رایگان فتومتر اتوماتیک پالین تست 7500 آگهی رایگان پی اچ مترارزان phمترقلمی چینی پی اچ متر قلمی ارزان آگهی رایگان اکسیژن متر-اکسیژن متررومیزی هانا آگهی رایگان فست میل آزمایشگاهی آسیاب فست میل آگهی رایگان میکروسکوپ بیولوژی استریومیکروسکوپ لوپ آگهی رایگان کیت تست آب ایرانی آگهی رایگان آون ممرت مدلUN.UF55 آگهی رایگان رطوبت سنج هکتولیتردارAgratronix آگهی رایگان پی اچ مترپرتابل هانا مدلHI9125 آگهی رایگان پی اچ مترپرتابل هانامدلHI-8424 آگهی رایگان محیط کشت-قیمت محیط کشت آگهی رایگان آب مقطرگیریHamilton WSC/4S Hamilton آگهی رایگان رطوبت سنج پنبه-رطوبت سنج الیاف پنبه آگهی رایگان کدورت سنج لاوی باند-کدورت سنجLOVIBOND TB300IR آگهی رایگان فتومترلاوی باند-فتومترLOVIBOND MD200 آگهی رایگان رفرکتومترماالشعیر -رفرکتومتر0تا32 آگهی رایگان تجهیزات آزمایشگاه بذروغلات-بمبو چیست؟ آگهی رایگان قرص دی پی دی واترآی دی- قرصDPD WATER -I.D آگهی رایگان میکروسکوپLABOMED LX400 آگهی رایگان قرصph palintest-قرص ph پالین آگهی رایگان دستگاه آزمایشگاهی-تعمیرات آزمایشگاهی آگهی رایگان تست آهن آب-استریپ تست آهن آگهی رایگان دستگاه آنالیزترکیبات بدن مدلX-SCAN PLUS 970 آگهی رایگان ازن متر-ازن مترقلمی آگهی رایگان اتوکلاو25لیتری-قیمت اتوکلاو25لیتری آگهی رایگان کربن اکتیو-Active carbon-قیمت کربن اکتیو آگهی رایگان بادسنج-بادسنجtesto-testo417 آگهی رایگان testo410i-بادسنج تستو مدل410i آگهی رایگان لوکس متر-نورسنجuni -t آگهی رایگان تست آب آشامیدنی-نوار تست آب آشامیدنیLAMOTTE آگهی رایگان رطوبت سنج چوب وکاغذ-رطوبت سنج نفوذی چوب-ترمومتر و رطوبت سنج چوبBENETECH آگهی رایگان کلرسنج LAMOTTE-دستگاه کلرسنج دیجیتال-قیمت کلر سنج دیجیتال آگهی رایگان رطوبت سنج farmex-farmex-قیمت رطوبت سنج farmex آگهی رایگان سانتریفیوژدستی-قیمت سانتریفیوژدستی-فروش سانتریفیوژدستی آگهی رایگان طب ورزشی-فیزیولوژی ورزشی آگهی رایگان سانتریفیوژهماتوکریت-هماتوکریت-قیمت سانتریفیوژ هماتوکریت-Haematokrit آگهی رایگان بن ماری سیرکولاتور-بن ماری سیرکولاتورگرم و سرد آگهی رایگان phمتر قلمیADWA AD12-قیمت Phمتر قلمیadwa ad12-ADWA AD12 آگهی رایگان پی اچ متر قلمی هانا-Ph -phmeter 98107hanna-متر قلمی hanna آگهی رایگان پی اچ مترخاک-ph متر خاک-ph meter آگهی رایگان قرص دی پی دی , قیمت قرص دی پی دی ... آگهی رایگان دیسک انتی بیوتیک-قیمت دیسک آنتی بیوتیک آگهی رایگان آب خالص ساز-دیونایزر-قیمت آب خالص ساز آگهی رایگان DPD-قرصDPD-دي پي دي-قيمت قرص DPD-فروش قرصDPD آگهی رایگان الکترود مرجع-الکترود شاهد آگهی رایگان پی اچ مترقلمیeutech ph tester 30-eutech آگهی رایگان ست فیلتراسیون-کاغذ صافی-فیلتراسیون millipore آگهی رایگان رفرکتومتررومیزی دیجیتال-refractometer kruss dr6000 آگهی رایگان PHمترقلمیEutech-Ecotester ph2 آگهی رایگان میکروپیپت-سمپلر-سمپلر ثابت-سمپلر متغیر آگهی رایگان Phمتررومیزی میلواکی-ph meterرومیزیMilwaukee آگهی رایگان گونیامتر-ست گونیومتر آگهی رایگان کوره آزمایشگاهی-کوره 2لیتری آزمایشگاهی آگهی رایگان آون خلاءچیست/دستگاه آون خلاء آگهی رایگان رطوبت سنج-رطوبت سنج غلات-دستگاه رطوبت سنج آگهی رایگان ژرمیناتور ۲۰۰لیتری-ژرمیناتور آگهی رایگان رفرکتومتردستی-رفرکتومترپرتابل آگهی رایگان شوف بالن-دستگاه شوف بالن آگهی رایگان کرایواستار FUNCKY JERBER-دستگاه کراواستار آگهی رایگان لاکتواستار-دستگاه لاکتواستار آگهی رایگان سانتریفی آگهی رایگان سانتریفوژشیر-سانتریفیوژشیرمدل NOVA SAFETY آگهی رایگان جار تست آزمایشگاهی-دستگاه جار تست آگهی رایگان ترازوآزمایشگاهی-قیمت ترازوآزمایشگاهی آگهی رایگان تعمیر دستگاه آزمایشگاهی-تعمیرات آزمایشگاهی آگهی رایگان سوش میکروبی-سوش ATCC-ATCC آگهی رایگان کالیپر-کالیپرهارپندن-کالیپرچیست؟ آگهی رایگان بن ماری-بن ماری سرولوژی-بن ماری درب شیبدار-قیمت بن ماری آگهی رایگان سکوبندی آزمایشگاهی-سکوبندی-هودشیمیایی-هودلامینار آگهی رایگان التراسونیک-التراسونیک یک لیتری-elma آگهی رایگان بمبو-نمونه بردار -بمبوگندم آگهی رایگان

جزییات کوتاه آگهی

User Image
 • شناسه کاربری: 66
 • شناسه آگهی: 95
 • نام ارسال کننده آگهی: mohebi
 • تلفن: 09121080157-22321197
 • آدرس ایمیل: email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

آیا شما میخواهید برای محصولات و خدمات خود، آگهی رایگان ارسال کنید؟

تبلیغات خودتان را به سایت تجارت 98 دات کام بسپارید.

ارسال آگهی در تجارت 98