بعضی از آگهی‌دهندگان، برای هر عمل صورت گرفته توسط مخاطب بالقوه خود، هزینه ثابتی می‌پردازند که به این روش پرداخت هزینه تبلیغاتی CPA می‌گویند. آگهی‌دهندگان، این مدل هزینه‌ای را خیلی می‌پسندند و برای آنها مقرون به صرفه است.
فاکتورهای مهم برای سنجش میزان اثربخشی کمپین: درصد کاربرهای فعال، درصد فروش صورت گرفته، میزان بازگشت سرمایه.

مفهوم CPA در تبلیغات اینترنتی

هزینه به ازای یک عمل، شما به ازای یک عملیاتی که در وب سایت شما انجام می شود هزینه پرداخت می کنید. به عنوان مثال، عملی چون خرید، یا پر کردن یک فرم، یا عضویت در خبرنامه، ثب نام و دانلود و ...

در نظر داشته باشید که به این روش Cost Per Lead و Cost Per Event هم می‌گویند که به ترتیب به منظور این هستند که هزینه بابت موقعیت فروش ایجاد شده یا اینکه به خاطر رخ دادن رویداد مورد نظر آگهی‌دهنده، پرداخت می‎‌شود.

CPA و سهم درآمد، شیوه‌هایی از تبلیغات آنلاین هستند که رواج کمتری دارند. CPA یک مدل تبلیغات آنلاین است که در آن تبلیغ بر اساس هدایت کردن انجام می‌شود. در روش سهم درآمد با توجه به مشتریانی که جذب شده‌اند به شما سود تعلق می‌گیرد.